Ondernemingsplan

Ondernemingsplan


Een ondernemingsplan, ook wel businessplan genoemd, is een plan voor het starten van een nieuwe of overnemen van een bestaande onderneming. Een dergelijk plan wordt aangeraden om de haalbaarheid van het bedrijf te vergroten. Een ondernemingsplan is in principe verplicht wanneer er een krediet nodig is van een bank of wanneer men in aanmerking wil komen voor een uitkering op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz.) in het geval van het starten van een onderneming vanuit een bijstandsuitkering. In sommige gevallen kan het ondernemingsplan ook dienen voor het winnen van vertrouwen van andere partijen, zoals leveranciers of verzekeraars.

Inhoud ondernemingsplan
Het ondernemingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

Persoonlijke gegevens van de startende ondernemer:
NAW-gegevens (Naam, adres en woonplaats), burgerlijke staat (gehuwd, ongehuwd etc.), nationaliteit, bankrekeningnummer of gironummer, sofi-nummer (Burgerservicenummer), werkervaring, opleiding(en) en gevolgde cursus(sen). Verder moeten eventuele bestaande inkomsten en schulden hier worden vermeld. En ten slotte dienen ook verzekeringen die de startende ondernemer al had afgesloten, te worden doorgegeven.

Persoonlijke eigenschappen en vaardigheden:
Hier beschrijft u wat uw zwakke en sterke eigenschappen zijn, die te maken hebben met het ondernemerschap.

Wat wilt u en hoe wilt u dat bereiken:
Hier beschrijft u de ideeën en wat voor soort bedrijf u wilt oprichten.

Een sterkte-zwakteanalyse van de onderneming of het product kan deel uitmaken van het ondernemingsplan.

Rechtsvorm:
De rechtsvorm die een bedrijf krijgt kan een eenmanszaak zijn, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap, een naamloze vennootschap, een maatschap of een stichting. In het ondernemingsplan vermeldt u welke rechtsvorm u kiest.

Vereiste vergunningen:
Onder dit kopje vermeldt u welke vergunningen en ‘papieren’ u nodig heeft om van start te gaan als ondernemer.

Informatie over het product/dienst die u gaat leveren:
Hierbij geeft u kort aan wat voor product of dienst u gaat leveren. Hierbij is het belangrijk dat u aangeeft waarin het product of de dienst zich onderscheidt van vergelijkbare producten of diensten. Dit heet de unique selling proposition en geeft aan waarom de klant uw product zou verkiezen boven dat van uw concurrent.

Vergelijkbare prijzen:
Hier bepaalt u wat andere vergelijkbare bedrijven in rekening brengen aan hun klanten. Dit kan u helpen bij het bepalen van uw prijzen.

Informatie over uw concurrenten:
Hierin geeft u aan wie uw potentiële concurrenten kunnen zijn en wat zij aanbieden.

Marketingplan: u moet onderzoek doen naar de markt inzake uw product of dienst. In het marketingplan geeft u aan op welke manier u klanten denkt te krijgen. Hierbij moet u letten op de eigenschappen van het product, de prijs, de vestigingsplaats van de onderneming, uw personeel en promotie (reclame).

Promotieplan:
Hierin staat hoe u denkt uw bedrijf te gaan promoten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van advertenties, aanmelden bij zoekmachines, folders, mailings of tv-spotjes.

Organisatie van uw bedrijf:
Hierin staat waar u zich wilt vestigen (vestigingsplaats, vanuit uw eigen woning, in een gekocht/gehuurd bedrijfspand enz.). Als u personeel wilt aannemen, dient u dat ook onder dit kopje te vermelden. Daarbij moet er onder andere aandacht besteed worden aan een taakverdeling (uit te oefenen functies) en brutomaandsalarissen. Als uw bedrijf een rechtspersoon is, geeft u hier aan wie er deel uit zullen maken van het bestuur.

Verder moet u hier aangeven hoe uw bedrijf te bereiken is via openbaar vervoer en auto of met een ander vervoermiddel.

Ten slotte moet u hier de door u af te sluiten verzekeringen vermelden, die u als ondernemer moet afsluiten. Hierbij moet u denken aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een rechtsbijstandverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

Financiële zaken:
Een prognose van de te behalen omzet, dat van het aantal klanten afhangt. Dit is de vraag naar het product.

Investeringsbegroting:
Hieronder vallen de starterskosten voor bijv. de notaris (in verband met de oprichtingsakte), de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, een eventueel openingsfeest, drukwerk en levensonderhoud voor de eerste maanden. Verder vallen de zaken die moeten worden aangeschaft onder de investeringsbegroting, zoals kantoormeubels, computers en een pand.

Financiering van investering:
Hier geeft u aan hoe die investeringen gaat financieren, bijvoorbeeld via een krediet of spaargeld. De solvabiliteit is hierbij van belang.

Exploitatiebegroting:
Op basis van de omzetprognose en de investeringsbegroting, maakt u een exploitatiebegroting, waarin staat hoeveel nettowinst u overhoudt na aftrek van de investeringen (exploitatie) van de omzet.

Reacties zijn gesloten.